SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
  Catalogue
    < Select taxon > 
Pages: 2    Images: 1...60 (74)
«««    [1] · 2    »»»
Zoom
Equisetum arvense
 
Nastasiia

  20.05.2018 20:55:20
21.05.2018 06:28:02    #71135
Views: 50

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Acer negundo - boxelder maple
 
Nastasiia

  20.05.2018 20:53:21
21.05.2018 06:26:19    #71134
Views: 44

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Arctium minus
 
Nastasiia

  20.05.2018 20:54:10
21.05.2018 06:25:50    #71133
Views: 75

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Urtica dioica
 
Nastasiia

  20.05.2018 20:53:44
21.05.2018 06:24:58    #71132
Views: 77

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Hordeum murinum
 
Nastasiia

  20.05.2018 20:54:24
21.05.2018 06:18:20    #71131
Views: 93

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Salix - willow
 
Nastasiia

  20.05.2018 20:58:13
21.05.2018 06:15:57    #71130
Views: 67

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Trifolium pratense
 
Nastasiia

  19.05.2018 13:38:11
20.05.2018 18:05:01    #70799
Views: 60

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Convolvulus arvensis
 
Nastasiia

  20.05.2018 12:17:39
20.05.2018 18:04:26    #70797
Views: 46

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Bellis perennis
 
Nastasiia

  19.05.2018 16:22:13
19.05.2018 21:23:54    #70742
Views: 50

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Magnoliopsida
 
Nastasiia

  19.05.2018 16:36:13
19.05.2018 21:23:13    #70741
Views: 53

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Potentilla
 
Nastasiia

  19.05.2018 16:35:54
19.05.2018 21:22:29    #70740
Views: 54

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Phyllobius pomaceus
  Adult
Nastasiia

  19.05.2018 16:40:17
19.05.2018 21:21:54    #70739
Views: 62

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Sambucus
 
Nastasiia

  19.05.2018 16:43:30
19.05.2018 21:21:10    #70738
Views: 52

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Bunias orientalis
 
Nastasiia

  19.05.2018 16:46:38
19.05.2018 21:20:19    #70734
Views: 67

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Hippodamia notata
  Adult
Nastasiia

  
15.05.2018 20:45:26    #69872
Views: 159
Comments: 4
UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Chrysomela populi
 
Nastasiia

  
15.05.2018 20:43:31    #69870
Views: 45

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Caucasotachea vindobonensis
  Adult
Nastasiia

  
15.05.2018 20:39:45    #69866
Views: 48

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Trifolium repens
 
Nastasiia

  
15.05.2018 20:30:28    #69862
Views: 33

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Plantago major
 
Nastasiia

  
15.05.2018 20:24:53    #69851
Views: 72

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Poa
 
Nastasiia

  15.05.2018 11:04:55
15.05.2018 20:19:26    #69838
Views: 69

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Columba palumbus
 
Nastasiia

  14.05.2018 20:12:53
15.05.2018 20:18:14    #69833
Views: 35

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Bunias orientalis
 
Nastasiia

  15.05.2018 16:13:53
15.05.2018 14:52:00    #69793
Views: 72

UA·Odesa·Bilyayivka
Near Vygoda village
26.05.2018
Zoom
Hymenoptera
 
Nastasiia

  15.05.2018 16:15:34
15.05.2018 14:50:26    #69792
Views: 39

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Lumbricidae
 
Nastasiia

  15.05.2018 16:20:12
15.05.2018 14:49:11    #69791
Views: 88
Comments: 1
UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Sarcophaga
 
Nastasiia

  15.05.2018 16:33:28
15.05.2018 14:47:25    #69790
Views: 70

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Lycosidae
 
Nastasiia

  15.05.2018 16:12:21
15.05.2018 14:46:10    #69789
Views: 43

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Leptinotarsa decemlineata
 
Nastasiia

  15.05.2018 16:11:32
15.05.2018 14:42:43    #69788
Views: 65

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Helix pomatia - Roman snail, Burg...
  Adult
Nastasiia

  
15.05.2018 14:40:25    #69787
Views: 59

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Coloeus monedula - western jackdaw
 
Nastasiia

  
15.05.2018 14:39:18    #69786
Views: 60
Comments: 1
UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Clematis
 
Nastasiia

  14.05.2018 20:13:22
14.05.2018 18:24:25    #69548
Views: 65

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Columba palumbus
  Adult
Nastasiia

  14.05.2018 20:12:53
14.05.2018 18:23:04    #69547
Views: 36

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Limacidae
 
Nastasiia

  13.05.2018 06:33:50
14.05.2018 06:43:48    #69461
Views: 53

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Helicidae
  Adult
Nastasiia

  13.05.2018 06:33:30
14.05.2018 06:42:28    #69460
Views: 35

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Vespidae
 
Nastasiia

  10.05.2018 17:47:07
12.05.2018 08:14:03    #68796
Views: 50

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Sturnus vulgaris
 
Nastasiia

  12.05.2018 06:46:08
12.05.2018 08:13:28    #68794
Views: 50

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Plodia interpunctella
  Adult
Nastasiia

  
10.05.2018 11:36:26    #68476
Views: 55

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Crypticus quisquilius
  Adult
Nastasiia

  09.05.2018 17:49:27
10.05.2018 11:35:40    #68474
Views: 57

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Liophloeus tessulatus
  Adult
Nastasiia

  09.05.2018 20:00:49
10.05.2018 11:34:49    #68473
Views: 56

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Cantharis livida
  Adult
Nastasiia

  08.05.2018 06:45:08
09.05.2018 11:49:03    #68200
Views: 53

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Cetoniidae
 
Nastasiia

  08.05.2018 16:44:25
09.05.2018 11:47:29    #68199
Views: 42

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Silpha obscura
  Adult
Nastasiia

  08.05.2018 19:03:47
09.05.2018 11:46:15    #68198
Views: 55

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Parthenocissus quinquefolia
 
Nastasiia

  08.05.2018 19:06:10
09.05.2018 11:43:13    #68197
Views: 34

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Spiraea
 
Nastasiia

  08.05.2018 20:04:09
09.05.2018 11:40:03    #68196
Views: 43

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Lycosidae
 
Nastasiia

  09.05.2018 06:48:48
09.05.2018 11:36:16    #68195
Views: 38

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Diptera
 
Nastasiia

  
07.05.2018 06:28:36    #67911
Views: 48

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Fragaria
 
Nastasiia

  06.05.2018 20:49:03
06.05.2018 18:50:39    #67681
Views: 35

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
06.05.2018
Zoom
Ranunculus
 
Nastasiia

  06.05.2018 20:37:25
06.05.2018 18:47:56    #67680
Views: 67

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
Zoom
Crataegus
 
Nastasiia

  06.05.2018 20:07:47
06.05.2018 18:09:27    #67656
Views: 30

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
06.05.2018
Zoom
Bibio marci
  Adult
Nastasiia

  06.05.2018 07:04:34
06.05.2018 10:46:15    #67586
Views: 66

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
06.05.2018
Zoom
Melolontha melolontha - Сommon Eu...
 
Nastasiia

  06.05.2018 10:05:47
06.05.2018 10:45:26    #67585
Views: 29

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
06.05.2018
Zoom
Coloeus monedula - western jackdaw
 
Nastasiia

  06.05.2018 10:51:18
06.05.2018 10:44:53    #67584
Views: 69

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
06.05.2018
Zoom
Chelidonium majus
  Flowers
Nastasiia

  03.05.2018 17:54:19
05.05.2018 06:30:18    #67469
Views: 83

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
03.05.2018
Zoom
Glechoma hederacea
 
Nastasiia

  03.05.2018 17:47:12
05.05.2018 06:28:58    #67468
Views: 71

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
03.05.2018
Zoom
Silpha obscura
 
Nastasiia

  03.05.2018 17:47:27
05.05.2018 06:27:14    #67466
Views: 74
Comments: 1
UA·Zhytomyr·Zhytomyr
03.05.2018
Zoom
Barbarea vulgaris
 
Nastasiia

  03.05.2018 17:52:05
05.05.2018 06:26:04    #67465
Views: 32

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
03.05.2018
Zoom
Limax maximus - great grey slug, ...
 
Nastasiia

  05.05.2018 06:29:38
05.05.2018 06:23:52    #67463
Views: 83

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
05.05.2018
Zoom
Dorcus parallelipipedus
  Adult
Nastasiia

  05.05.2018 06:28:58
05.05.2018 06:21:42    #67462
Views: 103

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
05.05.2018
Zoom
Phyllotreta armoraciae
  Adult
Nastasiia

  03.05.2018 10:06:54
03.05.2018 08:08:42    #67209
Views: 45

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
03.05.2018
Zoom
Lepidoptera
  Larva/Nymph
Nastasiia

  02.05.2018 19:27:42
03.05.2018 07:20:10    #67200
Views: 105
Comments: 2
UA·Zhytomyr·Zhytomyr
02.05.2018
Zoom
Spergularia rubra
 
Nastasiia

  29.04.2018 12:25:15
03.05.2018 07:18:47    #67199
Views: 74

UA·Zhytomyr·Zhytomyr
29.04.2018
«««    [1] · 2    »»»
  Query time: 1.381 / 1.381 sec.
Online: 23 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.15-0ubuntu0.18.04.1,   MySQL v. 5.7.25-0ubuntu0.18.04.2-log (mysqli).