SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Distribution · Geography

Geography: Parent taxa:
    < Select taxon > 
1..37 / 37
Distribution: Kosovo
# Region Taxa Notes Edited
Present
1. Kosovo Family: Anthribidae Billberg, 1820 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
2. Kosovo Subfamily: Entiminae Schoenherr, 1823 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
3. Kosovo Genus: Otiorhynchus Germar, 1822 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
4. Kosovo Genus: Phyllobius Germar, 1824 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
5. Kosovo Species: Acallocrates denticollis Germar, 1824 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
6. Kosovo Species: Anthribus fasciatus Forster, 1770 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
7. Kosovo Species: Apoderus coryli (Linnaeus, 1758) 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
8. Kosovo Species: Attelabus nitens (Scopoli, 1763) 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
9. Kosovo Species: Ceutorhynchus inaffectatus Gyllenhal, 1837 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
10. Kosovo Species: Ceutorhynchus obstrictus (Marsham, 1802) 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
11. Kosovo Species: Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
12. Kosovo Species: Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) 02.05.2018 20:09:01   barry (Boris Loboda)
13. Kosovo Species: Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798) 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
14. Kosovo Species: Echinodera (Ruteria) hypocrita Boheman, 1837 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
15. Kosovo Species: Eomesauletes politus (Lepeletier et Serville, 1825) 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
16. Kosovo Species: Holotrichapion pullum (Gyllenhal, 1833) 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
17. Kosovo Species: Hylastes linearis Erichson, 1836 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
18. Kosovo Species: Lignyodes enucleator (Panzer, 1798) 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
19. Kosovo Species: Limatogaster (Limatogaster) pachyscelis (Stierlin, 1861) 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
20. Kosovo Species: Lixus (Eulixus) myagri Olivier, 1807 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
21. Kosovo Species: Lixus (Ortholixus) vilis (Rossi, 1790) 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
22. Kosovo Species: Orchestes pilosus (Fabricius, 1781) 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
23. Kosovo Species: Otiorhynchus (Choilisanus) raucus (Fabricius, 1777) 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
24. Kosovo Species: Phaeochrotes pudens Gyllenhal, 1833 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
25. Kosovo Species: Platystomos albinus (Linnaeus, 1758) 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
26. Kosovo Species: Polydrusus (Eudipnus) formosus (Mayer, 1779) 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
27. Kosovo Species: Potentilla supina subsp. supina 21.08.2018 12:19:45   Nadiya Sytschak (Надія Сичак)
28. Kosovo Species: Protapion difforme (Germar, 1818) 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
29. Kosovo Species: Protapion schoenherri (Boheman, 1839) 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
30. Kosovo Species: Pseudomyllocerus sinuatus (Fabricius, 1801) 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
31. Kosovo Species: Rhaphitropis marchica (Herbst, 1797) 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
32. Kosovo Species: Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807) 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
33. Kosovo Species: Taeniapion rufulum (Wencker, 1864) 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
34. Kosovo Species: Ulorhinus bilineatus (Germar, 1819) 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
35. Kosovo Species: Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837) 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
36. Kosovo Species: Xyleborus dispar (Fabricius, 1792) 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
37. Kosovo Synonym: Polydrusus impar Gozis, 1882 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)

Online: leopolitanus · Nadiya Sytschak · Zhakov and 48 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.10-0ubuntu0.18.04.1,   MySQL v. 5.7.24-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).