SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Distribution · Geography

Geography: Parent taxa:
    < Select taxon > 
1..26 / 26
Distribution: Tadzhikistan
# Region Taxa Notes Edited
Present
1. Tadzhikistan Family: Anthribidae Billberg, 1820 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
2. Tadzhikistan Subfamily: Entiminae Schoenherr, 1823 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
3. Tadzhikistan Tribe: Smicronychini Seidlitz, 1891 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
4. Tadzhikistan Species: Acalypta cooleyi Drake, 1917 28.05.2017 21:45:43   barry (Boris Loboda)
5. Tadzhikistan Species: Acalypta gracilis flaventis Golub, 1998 28.05.2017 20:55:17   barry (Boris Loboda)
6. Tadzhikistan Species: Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758) 06.06.2018 22:45:01   barry (Boris Loboda)
7. Tadzhikistan Species: Arctium aureum (C.Winkl.) Kuntze 15.08.2018 10:36:51   Nadiya Sytschak (Nadiya Sytschak)
8. Tadzhikistan Species: Arctium karatavicum (Regel & Schmalh.) Kuntze 15.08.2018 11:45:55   Nadiya Sytschak (Nadiya Sytschak)
9. Tadzhikistan Species: Arctium lappaceum (Schrenk) Kuntze 15.08.2018 11:53:02   Nadiya Sytschak (Nadiya Sytschak)
10. Tadzhikistan Species: Arctium macilentum (C.Winkl.) S.López, Romasch., Susanna & N.Garcia 15.08.2018 11:57:07   Nadiya Sytschak (Nadiya Sytschak)
11. Tadzhikistan Species: Arctium medians (Juz.) S.López, Romasch., Susanna & N.Garcia 15.08.2018 11:59:10   Nadiya Sytschak (Nadiya Sytschak)
12. Tadzhikistan Species: Arctium schmalhausenii (C.Winkl.) Kuntze 15.08.2018 12:26:29   Nadiya Sytschak (Nadiya Sytschak)
13. Tadzhikistan Species: Arctium tomentellum (C.Winkl.) Kuntze 15.08.2018 10:11:00   Nadiya Sytschak (Nadiya Sytschak)
14. Tadzhikistan Species: Camptopus lateralis (Germar, 1817) 06.06.2018 22:34:09   barry (Boris Loboda)
15. Tadzhikistan Species: Camptopus tragacanthae (Kolenati, 1845) 06.06.2018 22:29:49   barry (Boris Loboda)
16. Tadzhikistan Species: Chromonotus staudingeri Faust, 1894 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
17. Tadzhikistan Species: Dictyla sahlbergi (Horváth, 1906) 30.06.2017 21:36:35   barry (Boris Loboda)
18. Tadzhikistan Species: Lixus (Phillixus) biskrensis Capiomont, 1876 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
19. Tadzhikistan Species: Lixus (Phillixus) incanescens Boheman, 1835 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
20. Tadzhikistan Species: Lixus (Phillixus) subulatus Faust, 1891 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
21. Tadzhikistan Species: Monosteira discoidalis (Jakovlev, 1883) 30.06.2017 21:41:43   barry (Boris Loboda)
22. Tadzhikistan Species: Ochetostethus opacus (Scholtz, 1847) 04.05.2018 23:16:01   barry (Boris Loboda)
23. Tadzhikistan Species: Otiorhynchus (Otiorhynchus_subgenus_incertus) jugigradens Hänel, 1934 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
24. Tadzhikistan Species: Sitona puncticollis Stephens, 1831 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)
25. Tadzhikistan Species: Tshingisella bella Kiritshenko, 1913 07.05.2018 11:51:05   barry (Boris Loboda)
26. Tadzhikistan Species: Zacladus foedus (Faust, 1887) 13.09.2014 14:28:43   Nikolai Yunakov (Nikolai Yunakov)

Online: Zhakov · Nikolai Yunakov · Sosnytskiy and 34 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 5.6.33,   MySQL v. 5.6.39-log (mysqli).